Dijital Diş Kliniği
KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme 

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Dijital Diş Kliniği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, işbu aydınlatma beyanını hazırlamıştır. Bu beyanda verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği ve veri sahibinin hakları yer almaktadır.  

Bu bakımdan tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım ve benzeri sağlık  hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere,  işlemeye konu Kişisel Verileriniz aşağıda sıralanmıştır: 

Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, T.C kimlik kartı bilgileriniz (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/ ehliyet/ pasaport fotokopiniz, 

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz 

Sağlık verileriniz, kan grubunuz, beden ölçüleriniz (boy, kilo, baş, göğüs), dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, onam formlarınız, 

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, 

Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, 

Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kayıtlarınız, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve sosyal güvenlik kurumu verileriniz, 

Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz. 

Yukarıda Detaylı Olarak Açıklanan Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

Özel Hastaneler Yönetmeliği, 

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerdir. 

Dijital Diş Kliniği tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak ancak belirli ve meşru amaçlar için muhafaza edilmektedir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar 

Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;  

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine, 

Özel sigorta kullanılması durumunda provizyon işlemleri ile ilgili sigorta şirketlerine (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), 

Sosyal Güvenlik Kurumuna, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine, 

Nüfus Genel Müdürlüğüne, 

Türkiye Eczacılar Birliğine, 

Diş Hekimleri Odasına, 

Türkiye Tabipler Birliğine, 

Adli ve İdari Makamlara, 

Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuarlara, tıp merkezlerine, ambulanslara, tıbbi cihazlara ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, 

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşuna, 

Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize, 

Çalışmakta olduğumuz avukatlara, vergi danışmanlarına ve denetçilere de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,  

Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 

Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme, 

Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları birimleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, 

Merkez Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, 

Kalite, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları, Bilgi İşlem birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, 

Denetim ve Bilgi İşlem birimleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 

Kalite, Bilgi İşlem birimleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri birimleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, 

Merkez Yönetimi, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi birimleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, 

Merkez Yönetimi, Bilgi İşlem birimleri tarafından Merkezimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 

Merkez Yönetimi, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları ve Kalite birimleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, 

Merkezimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlığa ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak,  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca  

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Tanım ve Kısaltmalar 

Metin içinde yer alan bazı tanımların açıklamaları ve kısaltmaları kanundaki ifadelerin bir yansıması şeklinde de kullanılmış ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

Açık Rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

İmha 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 

Veri Sahibi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin Dijital Diş Kliniği bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edileceğini KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla

Top
Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın!

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

TAMAM